Rhoonse Polder
contact

P. Rooimans: 010 - 501 70 94
Th. Binder: 010 - 501 62 84
A. Vos: 010 - 501 25 32
W.G. Warnaar: 010 - 501 74 81

contact

OMMIJ en 6 hectare : wat doen we ermee

Voor de ontwikkeling van de VINEX-wijken Carnisselande en Portland is tussen de Gemeenten Barendrecht en Albrandswaard een samenwerkingsverband gesloten met de naam OMMIJ (Ontwikkelings Maatschappij Midden-IJsselmonde). Dit omdat de projecten veel overlapping kenden van zowel bestuurlijk, infrastructureel en voorzieningen. Met een bepaalde sleutelverdeling werden gemeenschappelijk voorzieningen door beide gemeenten gefinancierd. Met uiteraard als doel van deze projectontwikkeling een batig saldo over te houden, want daar zijn gemeenten goed in. Proberen goedkope landbouwgrond op te kopen en die dan als rood (woning) of grijs (bedrijven) in te vullen tegen een hoge meerprijs.

Als voorbeeld van zo'n gemeenschappelijke voorziening is de co-financiering die Albrandswaard heeft gedaan aan v.v. Smitshoek door o.a. mee te betalen aan modernisering van het complex en de aanleg van kunstgrasvelden. Dit opdat de jeugd van Portland daar dan kan voetballen (saillant detail: voor het sportcomplex op Rhoon is bijna geen geld beschikbaar, de accomodatie schiet tekort en is gedateerd - Smitshoek verwijst nu de jeugd naar Rhoon en hanteert een ledenstop voor mensen uit de wijk Portland).

De OMMIJ heeft dus veel werk verzet in het exploitabel maken van de VINEX wijken en er bleef nog een klein stukje over, de 6 ha Portland. Daarover in het volgende katern meer. Want er is blijkbaar nog meer overgebleven. Blijkens een memo aan de raad is er dik 9 miljoen over van de OMMIJ exploitatie. Samen met de waarde van de 6 ha (wordt aangeboden voor 100 Euro/m2 = 6 miljoen) dus een reserve van 15 miljoen Euro.

En inmiddels de gemeente maar op allerlei zaken bezuinigen. Moet dat ? Een goed beeld krijg je niet want de meeste vergaderingen van de OMMIJ zijn besloten.

6 ha Portland = 11 ha Project Binnenland

Bijna was iedereen op een dwaalspoor gebracht vanwege de nieuwe naam, want het Binnenland heeft niets te maken met de lokatie - maar daar is Albrandswaard goed in. De wijk Portlandt ligt tenslotte (gelukkig) ook niet in de Portlandpolder.

Duidelijk is dat er om dit laatste stukje te ontwikkelen grond het nodige te doen is. Volgens de eerste afspraken in het OMMIJ convenant zou het gereserveerd worden voor een sportcomplex met een veldsport waar noch in Albrandswaard, noch in Barendrecht een vereniging voor bestond. Dat bleek geen haalbare kaart.

Vervolgens werd de scope verlegd en mochten ook andere, reeds bestaande sporten het complex inrichten maar daar bleek niet veel animo voor te zijn. De ligging en te maken verhuis- en inrichtingskosten waren voor veel clubs niet interessant. Toch is er gepleit om ruimte over te houden voor een eventuele invulling met sport later.

Om het toch "te slijten" werd de bestemming verruimd omdat er vraag was vanuit o.a. de hippische hoek. Die zijn ook nog steeds geïnteresseerd maar niet onder de voorwaarden die gesteld worden. De 6 ha natuur en recreatie staat namelijk in de boeken met een waarde van 100 €/meter = 1 miljoen/ha = 6 miljoen. Althans dat wordt beweerd, maar inmiddels is bekend dat de boekwaarde "slechts" 2 miljoen is. Echter de gemeente wil er een slaatje uit slaan en vraagt dus 100€/meter. Er is natuurlijk geen enkele stoeterij of andere recreatief bedrijf die dat kan opbrengen als je voor de in te ruilen grond de "natuurprijs" = 7,00 €/mtr krijgt. Een van de maneges heeft zelfs een stuk grond aangeboden van 9 ha (zie de link hierna) maar daar is niet op gereageerd. Dus de stoeterijen haken af.

Thans wordt er gezocht naar een andere vorm van invulling. Er is nog een manege die interesse heeft (Charlois) maar dat kan je niet serieus nemen. Wel wordt het bestemmingsplan herzien en wordt bij "Portland 2" ook de 6 ha ondergebracht. Met de genoemde grondprijs zal het voor de hippische sport onverkoopbaar blijken en je zal zien dat dan de bestemming verruimd wordt en er in het nieuwe plan huizen en of bedrijven gebouwd mogen gaan worden.

Verder ligt er naast de 6ha ook nog een stuk van 5 ha, dus in totaal 11 ha. Voor die oppervlakte heeft het Wereldnatuurfonds samen met Stichting Ark en stichting Free grootse plannen. Er zijn 3 workshops geweest en daarin is naar voren gekomen dat er behoefte was in dit gebied aan een nieuwe inrichting. Uiteraard waren bij die workshops niet de betreffende gemeentes, bewoners en belanghebbenden betrokken - die zouden wellicht een ander geluid laten horen en nu hoef je daar geen rekening mee te houden.  De uitkomst: dat kunnen we gaan inrichten als waterbufferzone en waterbuffelzone. Of hoe die beesten ook mogen heten. Met aan de randen van het gebied wellicht ook een knuffelzone.

Vanuit dit gebied zouden de natuurontwikkelaars dan langs de Koedood hun domein uit willen breiden (althans er staat beginnend met 11 ha, mogelijkheid uit te breiden en daarbij zijn eerder o.a. de Portlandpolder / Carnisse Grienden genoemd) ) en zo een soort Oostvaardersplassengebied creëeren waar grote grazers vrij kunnen rond lopen en het gebied onderhouden. Hoe dat moet samengaan met de geplande ligweides, zonneweides, vissen en zwemmen in de Koedoodzone is nog even niet duidelijk. Uiteraard zullen ze voor de grond in die 6 ha + 5 ha ook de gevraagde 100 €/mtr betalen maar dat is voor het Wereldnatuurfonds geen probleem. Met subsidies, legaten, donaties en bijdragen van de Lotto hebben die geld genoeg. En niet te vergeten: als het voor 2012 wordt aangelegd is er ook nog 1,2 miljoen subsidie te verkrijgen. Die kun je maar vast in je zak hebben denkt de gemeente.

Dus van dit projectplan 11 ha Binnenland worden we op termijn allemaal beter.

6 ha Binnenland

We schrijven mei 2011 en het project is inmiddels omgedoopt. Ook de basis waarop het allemaal gefinancierd moet worden is veranderd. Er zijn mooie ontwerpen en plannen voor het gebied gemaakt die ook het nodige geld kosten. Daar de Gemeente Albrandswaard zuinig aan moet doen moet er dus geld van buiten worden aangetrokken om het project te financieren. Een van de mogelijkheden daarvoor is om een hotel te vestigen en met de grondverkoop daaraan nog wat winst te maken ook. Hiervan hebben "geheime" stukken op de gemeentelijke website gestaan met wat tekeningen en de financiële onderbouwing die we u niet willen en mogen onthouden. 

2011 Klimaatbuffer plus LeidingstraatWant daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente een deel van de grond (5 ha) voor  een bedrag van 500.000 € van de hand doet, omgerekend 10 € / m2. En dat is voor grond met de bestemming "natuur" toch niet verkeerd vergeleken met wat ze de boeren bieden. Ik heb alle stukken die op dit voorstel betrekking hebben maar bijgesloten:

 

Inmiddels heeft er op 6 juni een carrousel plaatsgevonden (besloten) waar de zaken zijn besproken. Het verslag van enkele gestelde vragen die avond heb ik voor u bijgesloten. Waar ik me wel over verwonderd heb is dat daar blijkbaar vragen zijn gesteld over de Polderleaks en geheimhouding door de VVD. Deze zijn door het college beantwoord in een memo maar ook daar wordt de waarheid weer geweld aangedaan. Van juridische stappen tegen de Polderleaks heeft men afgezien maar men heeft de betreffende bewoner gevraagd om e.e.a. van de site te verwijderen (zie punt 4) maar dat heeft de brave burger niet gedaan. Dat is dus pertinent onwaar, zo'n verzoek is nooit ontvangen. Noch per mail. noch per telefoon of per brief.

Tijdens de raadsvergadering van 27 juni is deze kwestie over geheimhouding en Polderleaks uitgebreid besproken. Aandacht voor de polders, maar dan niet echt positief. Het ene raadslid citeerde eruit en vond het makkelijk, de ander verweet me dat ik "de Gemeente een loer wilde draaien en mijn verantwoordelijkheid niet kende". Alsof hij zijn verantwoordelijk jegens de burger wel neemt. De verkiezingsbeloften bijvoorbeeld. Over de vraag of mij wel of niet gevraagd was de site aan te passen werd maar gauw heen gepraat. Tot op heden overigens nog steeds niet, behoudens een zijdelings gemaakte oproep tijdens de raadsvergadering. Terwijl ik de stukken voornamelijk heb gepubliceerd om de waarde van de grondprijs aan te geven: Grond met bestemming natuur is € 10,00 / mtr2 waard, althans daar verkoopt de gemeente het voor. Dus kun je beter zaken doen met de gemeente als met de provincie.

Maar om de gemeente niet verder in verlegenheid te brengen zal ik de stukken wel "unpublishen". Op verzoek kan men het wel bij me opvragen/inzien. Gaan we ons weer richten op de volgende onbegrijpelijke grondtransactie

Waarop inmiddels weer een herziening heeft plaatsgevonden. Zie deze link.