Rhoonse Polder
contact

P. Rooimans: 010 - 501 70 94
Th. Binder: 010 - 501 62 84
A. Vos: 010 - 501 25 32
W.G. Warnaar: 010 - 501 74 81

contact

Over draagvlak en onderzoek

Een van de uitgangspunten binnen de PKB ( de Planologische Kern Beslissing) is, dat er draagvlak moet zijn voor de plannen bij de boeren, de bewoners en belanghebbenden in het gebied. Dit is er nauwelijks.

Bij de eerste plannenmakerij zijn 5000 handtekeningen overhandigd aan de verantwoordelijken tegen de voorgenomen transitie. Dit is later, in de inspraakfase, aangevuld met nog eens 1750 electronische (e-mailformulieren) bezwaren en zienswijzen en gevolgd door een 50-tal beroepen bij de Raad van State.

Een aantal maatschappelijke partijen, zoals de Vereniging Carnisse Grienden en het Platform Polders Albrandswaard zijn eveneens tegen de voorgestelde planvorming. Daarnaast heeft ook de Gemeenteraad van Albrandswaard, als vertegenwoordigers van de bewoners, unaniem een motie aangenomen voor een bestemmingsplan op basis van de Albrandswaardse Variant. Zij zijn slechts met het voorliggende huidige bestemmingsplan akkoord gegaan omdat de provincie dreigde met een inpassingsplan.

Deze optelsom geeft aan dat er bijna geen draagvlak is bij bewoners, boeren en betrokkenen - een enkele groene lobbyist en natuurorganisatie van buiten daargelaten. Overigens hierbij wel de kanttekening dat de bewoners, boeren en belanghebbenden niet tegen de Tweede Maasvlakte zijn, want zij zien ook de economische waarde daarvan in. De door hen opgestelde "Boerenvariant" eindigt dan ook met de leuze : Tweede Maasvlakte OK, Landschapspark NEE !

Brief Bleker

Een groot aantal maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers heeft de Tweede Kamer en de nieuwe regering in een brief gevraagd de ontpoldering van ons gebied te heroverwegen en te ontzien. Inmiddels is daarop een antwoord en zienswijze van Bleker  aan het College van Gedeputeerde Staten verzonden 16 december 2010 j.l.

Daarin geeft Bleker duidelijk aan dat er bij maatschappelijke partijen, de boeren en bewoners draagvlak moet zijn. Dan zal hij de plannen niet heroverwegen. Maar daar dit draagvlak ontbreekt, zou dit voortschrijdend inzicht en het nieuwe beleid alsnog kunnen leiden tot heroverweging en bijstellen van de plannen en doelen.

Vandaar dat de direct betrokken belanghebbenden begin januari 2011 een brief aan Bleker hebben geschreven met een toelichting en redenen waarom volgens hen het draagvlak ontbreekt en ook de doelen binnen de PKB niet gehaald kunnen worden. Met de vraag om ook dit in zijn her-overweging mee te nemen. En waarbij de onderstaande rapporten ook verhelderend kunnen werken.

Onderzoek naar draagvlak

In de afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om het draagvlak en de wensen van de regio en bewoners aan te tonen. Daarmee hebben de plannenmakers getracht hun gelijk aan te tonen dat er draagvlak zou zijn. Maar als je de verschillende enquetes en rapporten naast elkaar vergelijkt dan is er in elk geval géén draagvlak voor de inrichting zoals die de Provincie voor ogen staat. De mensen zien toch graag het huidige landschap met daarin de landbouw, aangevuld met wat meer recreatiemogelijkheden. Zeker geen rietvelden. moerassen en ontoegankelijk gebied.

- onderzoek ANWB die in de regio in praatgroepen (Vinexwijken Portland en Carnisselande en Barendrecht alsmede een in Rotterdam-Zuid Pendrecht) heeft gesproken over de wensen van de mensen voor deze regio. Als je het zou vertalen naar een van de varianten zou je met de Boerenvariant een heel eind komen. De mensen genieten gewoon van de huidige invulling.

- in Rotterdam is een Groenonderzoek gedaan en is de bewoners gevraagd hoe ze het liefst groen en recreatie zien ingevuld. Duidelijk is dat die mensen het liefst in hun eigen wijk meer groen zien en daarvoor niet de stad uit gaan. Dus die zogenaamde behoefte die ons steeds wordt voorgespiegeld is er blijkbaar niet.

- Op de "Buytenhof" (en landelijk) zijn ook "huiskamergesprekken" gehouden hoe de mensen het liefst hun woon- en leefomgeving zien ingericht. De boer vervult voor de deelnemers een centrale rol in het landschap. Niet alleen voor het onderhoud van natuur en landschapselementen - waarvoor boeren overigens veel meer beloond mogen worden, vindt men - maar ook voor het aantrekkelijk en toegankelijk maken van het land(schap) voor recreanten (streekproducten, open boerdijdagen, wandelpaden door weilanden en akkers). Men ziet hierin een belangrijke kans voor een gezonde ontwikkeling van het landschap. Uitwerken van de Boerenvariant dus.

- en de Provincie heeft een belevingswaardenonderzoek laten doen. Meer dan de helft van de ondervraagden kwam van buiten de regio (Voorne Putten, Hoekse Waard, Rotterdam-Noord etc.) en de vraagstelling was redelijk "suggestief" en sturend. De reactie daarop door het PPA is duidelijk van taal en een verhelderende samenvatting.

Tesamen met de 5000 handtekeningen, 1750 electronische zienswijzen en 50 beroepen bij de Raad van State kunnen we dus concluderen dat er GEEN draagvlak is.