Rhoonse Polder
contact

P. Rooimans: 010 - 501 70 94
Th. Binder: 010 - 501 62 84
A. Vos: 010 - 501 25 32
W.G. Warnaar: 010 - 501 74 81

contact

Bijzondere plaatsen onderweg

Een overzicht van bezienswaardigheden en bijzondere plaatsen in polders van Midden-IJsselmonde. (Door HIER te klikken kunt u deze pagina ook als pdf downloaden)

Speciale activiteiten die onderweg alleen te zien zijn op 16/06 zijn in deze beschrijving NIET allemaal opgenomen - zie daarvoor "activiteiten"

 • Letter P1 enz = parkeerplaatsen, liefst zo min mogelijk autobewegingen in het gebied
 • Letter X1 enz = bijzondere plaatsen in het gebied
 • Letter Y0 enz = polderinformatie
 • Letter A t/m Z = (agrarische) bedrijven en boerderijen in de polder

Met onze dank aan iedereen voor de input en medewerking

De initiatiefgroep Polderdag 2014

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Parkeerplaatsen:

 • (P1) - Parkeerplaats Sportcomplex Omloop Rhoon
 • (P2) - Parkeerplaats einde Schenkeldijk (ingang Klein Profijt) te Rhoon
 • (P3) - Parkeerplaats Rhoonse Grienden 
 • (P4) - Parkeerplaats Golfbaan Rhoon / Hoge Veld
 • (P5) - Parkeerplaats bij boerderij Vos - Korteweg 4 
 • (P6) - Parkeerplaats Carnisse Grienden
 • (P7) - Parkeerplaats berm Nieuweweg te Rhoon (nabij de Buytenhof)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Letter X1 enz = bijzondere plaatsen in het gebied

(X1) Voormalig Watergemaal - Havendam 19 (NIET open voor publiek)
Vroeger werd hier de waterhuishouding van de Zegenpolder en Molenpolder geregeld. De afvoer van water loopt thans andersom en het overtollige water wordt door het gemaal Breeman (bij de Koedood in Barendrecht) weggemalen. 

(X2) Rhoonse Grienden - alle dagen hele jaar open
Geen verdere uitleg nodig, zie de informatiepanelen bij de ingang

(X3) Carnisse Grienden - alle dagen hele jaar open
Geen verdere uitleg nodig, zie de informatiepanelen bij de ingang

(X4) Eeuwkant en oude benamingen
Verschillende weiden en percelen hadden vroeger een naam. Van "de 5-meet" tot "de kromme elleboog" zijn streekeigen benamingen die boeren aan akkers gaven om de vindbaarheid en herkenbaarheid te vergroten. Ook hebben bepaalde stukken land een naam, afgeleid van het doel.

Een daarvan is de naam "eeuwkant" - dat was een streekbenaming specifiek voor de Hoekse Waard, Eiland van Dordrecht en IJsselmonde. Het zijn lage, drassige stroken langs de oude binnengedijkte geulen, die (vroeger) in gebruik waren als hooilanden. De eeuwkanten stonden onder water in perioden dat veel water geborgen moest worden. De strook grasland langs de Schenkeldijk is als zodanig gekenmerkt bij de inventarisatie van de cultuurhistorie van dit gebied.

(X5) Napoleonroute
De Veerweg en Korteweg maakten onderdeel uit van de Napoleonroute. Bij keizerlijk decreet in 16 december 1811 komt deze route voor op de lijst als de Route Imperiale IIIe klasse no. 65 welke liep van Antwerpen, Bergen op Zoom, Rotterdam en Den Haag naar Haarlem. De route werd gemarkeerd met speciale paaltjes waarvan er nog een aantal langs deze wegen staan. Gerekend vanaf het veer van Goidschalxsoord staat er bij het Veerhuis een in de kant (grijs hectometerpaaltje met opschrift 36.1). Dan halverwege de Veerweg (tussen de Blindeweg en de Portland Hoeve) een aan de linkse kant (kilometerpaaltje 35). Verderop bij de oprit van de Korteweg naar de Essendijk links in de kant 34.2 en langs de Essendijk tegenover huisnummer 7 kilometerpaaltje 34. Verschil in hecto- en kilometerpaaltjes is de grootte. Het Waterschap heeft recent de paaltjes gerenoveerd alsmede het oude historische bruggetje (de oude duiker) in de Veerweg bij de Golfbaan.

(X6) De Blindeweg richting Koedood
Eigenlijk alleen gebruikt voor bestemmingsverkeer en verboden, maar mag door fietsers worden gebruikt en loopt parallel aan de Molenpolderse Zeedijk. Deze dijk scheidt de Portlandpolder en Molenpolder (uit 1660 met een oppervlakte van 130 ha) van elkaar. De waterkerende functie van de grasdijk is nihil door het gat dat er in de dijk is gemaakt ten behoeve van de leidingenstraat. De boezem langs de Blindeweg wordt al jaren bewoond door een stel zwarte zwanen.

(X7) De Poelweg
Was vroeger een heel smal landelijk weggetje langs het glastuinbouwbedrijf van de Fam. v.d. Ven en het fruitteeltbedrijf van de Fam. Houdtzagers. Inmiddels is het een scheidingsweg tussen de Vinexwijk Portland en de polders. Het oorspronkelijke bouwplan was laagbouw langs de Koedood dat geleidelijk richting centrum van Portland zou oplopen tot maximaal 4 woonlagen. Helaas is bij de uitvoering de tekening ondersteboven gehouden en is men juist andersom gaan bouwen met flats langs de Koedood  Vooral Rheesteijn is van deze planologie het slachtoffer geworden. Waar het eerst landelijk en majestueus een beeldbepalend element in de polders was, is het nu omgeven door flats en hoogbouw. Hoe je een landschap en monument om zeep kunt helpen wordt hier scherp in beeld gebracht. De recreatieve zone langs de Koedood is dit voorjaar ingericht met een natuurlijke onderhoudsploeg. Er is een kudde Schotse Hooglanders uitgezet voor begrazing en kort houden van de beplanting.

(X8) Tankval tussen Rijsdijk en Essendijk
In de Tweede Wereldoorlog werden de boeren verplicht om brede watergangen te graven in het gebied om te voorkomen dat de geallieerden met tanks binnen konden vallen. De dijken waren door de Duitsers makkelijk te controleren, in de polders lag dat anders. Dus om verrassingen te voorkomen werden deze "tankvallen" aangelegd. Tussen de Rijsdijk en Essendijk liggen er 2 : schuin tegenover Essendijk 38 (langs nieuwbouwkavel - gedeeltelijk volgestort) en haaks daarop achteraan deze kavel.

(X9) Driepolderpunt - Schenkeldijk
Plaats waar de Zegen-, Portland- en Molenpolder elkaar raken en waar een landschappelijk rustpunt is ingericht met o.a. een landschapsschilderij, bord over de polders van Albrandswaard en een zitbank van de Carnisse Grienden. Het is een fraai uitzichtpunt over de 3 genoemde polders - laat het in alle rust op u inwerken en realiseer u dat dit straks allemaal verloren gaat aan nieuwe natte natuur.

(X10) Molenplaats - Essendijk 38 (achter)
Op deze locatie zijn de grondvesten van een de oude molen te zien die voorheen de Zegenpolder bemaalde en zorgde voor het juiste waterpeil. De Familie Barendregt heeft plannen om in de toekomst deze molen weer op te bouwen als historisch markeerpunt in het land.

(X11) Klein Profijt EN Eendenkooi
De ingang tot het natuurgebied Klein Profijt en de Eendenkooi met de dezelfde naam ligt onder aan de grienddijk achter de golfbaan. Beide gebieden zijn in beheer en eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. In Klein-Profijt is prachtige natuur te zien ook vanuit een uitkijktoren en als je geluk hebt kun je er bevers spotten. Op de Polderdag zal een gids u wegwijs maken in het gebied. De Eendenkooi is normaliter gesloten, maar tijdens de Polderdag met een gids en deskundige uitleg te bezoeken

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Letter Y0 enz = polderinformatie

(Y0) Polders en wetenswaardigheden - zie ook HIER

(Y1) Zegenpolder
Is drooggelegd en in gebruik genomen omstreeks 1676 en is ongeveer 160 ha groot.

(Y2) Nieuwe Polder
Beslaat een oppervlakte van ca 60 ha en is thans in gebruik als Golfterrein. Was eerst een depot van havenslib en in gebruik als landbouwgrond maar na verloop van tijd getransformeerd tot een Golfcomplex van 18 holes incl. oefenbanen met wandel- en fietspaden er doorheen. 

(Y3) Portlandpolder
Uit 1769 en is zo een van de "jongste" polders van Albrandswaard met een oppervlakte van 158 ha. 1 juli 1741 kreeg de heer van Rhoon (Bentinck) vrijstelling van belasting onder de voorwaarde dat de polderkade verhoogd zou worden tot winterdijk. Vermoedelijk heeft hij dat nagelaten want in 1763 liep de polder bij een hoge vloed vol. Opbnieuw werd vrijstelling aangevraagd en onder de uitdrukkelijke eerdere voorwaarden verleend en in 1770 werd het werk voltooid en zo ontstond de Portlandpolder.

(Y4) Polder Het Buitenland van Rhoon
Ontstaan rond 1580, toen de Koedood (een kreek die tussen de huidige Oude en Nieuwe Maas liep) werd afgedamd. Hierdoor ontstond een grote polder met aan de ene kant van de Koedood de polder Pendrecht en aan de andere (zuid-westelijke) kant polder Het Buitenland van Rhoon. Door de Koedoodzone en de Vinexontwikkeling resteert er nog ongeveer 160 ha die binnen de 600 ha compensatie Maasvlakte valt.

(Y5) Jaagin polder
Ontstaan rond 1500 tussen de huidige Achterdijk en Rijsdijk. Een polder die volgens de PKB buiten het Landschapspark zou vallen en gerekend wordt tot "de Rand van Rhoon".

(Y6) Molenpolder
Is van 1660 en is iets hoger gelegen dan de andere polders en wordt omsloten door de Essendijk,  Schenkeldijk, Molenpolderse Zeedijk en Koedood.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(A) Boerderij van Kampen - Omloopseweg 8 (NIET open voor publiek)
Ontstaan uit een perceel land, dat in eigendom was van de familie Dekker. In 1875 is dit verkocht aan Chocus Klaas Schelling, die bouwman was op de Hoge Stee. Deze sticht er een woning die in 1909 werd verkocht aan Arend van Kampen, welke er een boerdeirj van heeft gemaakt. De boerderij deed oorspronkelijke dienst als veebedrijf, maar na alle melkregelgeving en beperkingen is dit omgezet naar een akkerbouwbedrijf. Inmiddels is dat nog maar een klein deel van de activiteiten, die verder in deeltijd als paardenpension wordt uitgevoerd.

(B) Boerderij Vlakkenburg - Essendijk 24 (NIET open voor publiek)
Deze boerderij is gebouwd in 1933 door Oolbert van de Burg. Zij werd de laatste jaren bewoond door een van de volgende generaties van der Burg, die er een paardenpension hadden gevestigd. Inmiddels is de boerderij verkocht aan de provincie Zuid-Holland in het kader van het nieuwe bestemmingsplan.
Deze hebben er een informatiecentrum in gevestigd dat op geregelde tijden open is voor het publiek. Op de Polderdag zal de Buijtenkeuken er staan opgesteld van Werkplaats Buijtenland waar met lokale ingrediënten op een houtgestookt fornuis een maaltijd zal worden bereid.

(C) Zegenhoeve - Essendijk 4 (NIET open voor publiek)
In 1890 verkochten de bestuursleden van de werkinrichting voor hulpbehoevende blinden 51 ha aan de Hoog welgeboren vrouwe Maria Jacoba Hendrika Repelaer. Vervolgens werd op dit land in 1891 de Zegenhoeve gebouwd. Japhet Oosthoek was de eerste bewoner. Vanaf 1902 Johannes Leeuwenburg en later zoon Jan Leeuwenburg. Momenteel is Johan Kort hier landbouwer en deze oefent zijn bedrijf uit in het westelijk deel van de Zegenpolder. Jaarlijks vind hier o.a. de Historische Landbouwdag plaats.

(D) Hoeve "Portland" - Veerweg 3 (NIET open voor het publiek)
In 1775 verkocht Gustaaf Frederik Bentinck een groot deel van de polder Portland aan Jacob Cossart, bankier en burgemeester van Rotterdam. Door Cossart werd toen een boerderij gesticht die na zijn overlijden in bezit kwam van zijn schoonzoon Johan Francois, Graaf van Hogendorp en gehuwd met dochter Aletta Maria Cossart. Op 1 april 1803 werd door Jaapje van Gent, dochter van pachter Aart van Gent Abrahamsz, de eerste steen gelegd.
Het portret van Jaapje van Gent is door een Franse soldaat op de voordeur van de boerderij geschilderd. In 1830 werd Portland gekocht door Anthonie van Hoboken, reder te Rotterdam en in 1869 kwam Johannes Kruithof op Portland waarbij hij K. Leenheer als pachter opvolgde. In 1904 kwam Simon Barendregt uit Rozenburg op hoeve Portland, die op dat moment eigendom was van de Mij tot exploitatie Rhoon Pendrecht en Cortgene. Nu is de boerderij en landerijen in eigendom bij achterkleinzoon Ary Barendregt die er een akkerbouwbedrijf uitoefent. Meer achtergrondinformatie van Portland vindt u op de website www.polderdag-rhoon.nl bij het hoofdstuk "historie".

(E) Boerderij Kooijman - Koedood 29 (huisverkoop akkerbouwproducten)
Valt nog net binnen het grondgebied van Albrandswaard en is een typisch akkerbouwbedrijf uit de streek. Heeft enige tijd groenten geteeld maar is nu geheel omgeschakeld tot een akkerbouwbedrijf waar men tarwe, uien, aardappelen en suikerbieten verbouwd. Daarnaast in het seizoen ook sierkalebassen.
Het bedrijf is thans ruim 40 ha groot en ligt in een historische stukje van de polder. Vroeger was er in die hoek ook een klooster gevestigd.


(F) Willemshoeve - Essendijk 68 (Alleen 21/06 open)
Tot enkele jaren terug heeft hier een langgevelboerderij gestaan maar die is gesloopt en vervangen door een gebruiksvriendelijker woonhuis. De eigenaar, Wim van Prooijen, heeft zijn akkerbouwbedrijf een andere bestemming gegeven en fokt nu Alpaca's (lamasoort). Daarnaast fokt hij ook verschillende soorten tropische vogels.

(G) Boerderij de Klerk - Essendijk 9a (huisverkoop akkerbouwproducten)
Een nieuwe vestiging maar al jarenlang ondernemer. Bedrijf was oorspronkelijk gevestigd aan de Bakkersdijk te Smitshoek maar moest wijken voor de nieuwbouwplannen van de Vinexwijk Portland.
Is een akker- en grove tuinbouw bedrijf met o.a. aardappelen en spruiten in het teeltplan. Door de verhuizing vanuit Smitshoek destijds ligt er weinig land rond de boerderij maar liggen de percelen verspreid tussen Barendrecht en Rhoon tot in de Hoekse Waard aan toe.

(H) Stoeterij Friesche Paarden - Essendijk 56 ( NIET open voor publiek )
De eigenaar, de heer Kruidenier, is succesvol ondernemer en naast zijn bedrijf ook actief met het fokken van Friesche stamboekpaarden. "Aangespannen" en "onder de man" (of amazone) een lust voor het oog en u zult ze op deze dag door de polders zien draven - als u geluk heeft kunt u een stukje meerijden in de koets.

(I) Tuinderij van Herk - Essendijk 9 (Alleen 21/06 open)
Als er ooit sprake is van "een groententuin voor iedereen" dan is dat op dit bedrijf van toepassing. Het hele jaarrond de teelt van diverse groentengewassen, keurig verdeeld per soort en ras, van de "koude" grond. Ook een voorbeeldbedrijf waarvan je er steeds minder ziet sinds de "geklimatiseerde" (= kassen) teeltmethoden en import uit andere (warmere) landen. Vorig jaar is het bedrijf uitgebreid met een nieuwe loods. Wordt vaak betiteld als "de moestuin van Rotterdam".

(J) Boerderij M. Noordzij - Het Weegje 3 (NIET open voor publiek)
Deze hoeve werd in 1821 gebouwd door Kleis Kranenburg, landbouwer op de naast gelegen hoeve Rheesteijn voor zijn zoon Pieter Kranenburg. In 1893 brandde de boerderij, dan bewoond door IJsbrand Hendirk Leeuwenburg, af en werd de thans bestaande boerderij gebouwd.
In 1911 kocht Jacob Noordzij Wouterszoon de boerderij. Nu is Maarten Noordzij Wouterszn hier een van de laatste veehouders op IJsselmonde. Hij oefent een melkveebedrijf uit met een zogenaamde ligboxenstal waar de koeien vrij rond kunnen lopen. Op het bedrijf kan men de melkstal bekijken alsmede kalfjes, pinken, hokkelingen, vaarzen en koeien. En de huisstier niet te vergeten. Als het weer het toelaat staan de koeien op het huisperceel rond de boerderij en sieren zo het polderlandschap.
(door een verbouwing van de stallen is de boerderij helaas niet open voor bezoek)

(K) Jachtslot Hoeve Reestein - Het Weegje 17 ( NIET open voor publiek )
Dit is een van de oudste gebouwen van Rhoon. Het deel onder de linkerkap is uit 1470. Het jachthuis, het deel onder de rechterkap, is uit ± 1625. In 1727 werd de schuur/stal aangebouwd. Op 30 december 1688 verkochten de heren van Sonnoy aan Samuel Everwijn, heer van Brandwijk en Gijbeland, burgemeester van Dordrecht, de hoeve bestaande uit huis, berg, schuur, keet en boomgaard, laninge en de watering van de Koedood. Hij was gehuwd met Vrouwe Cornelia de Roovere. Hun alliantie wapen is in de voorgevel ingemetseld. Diverse boerengeslachten zoals Kranenburg, Groenenboom en als laatste Van den Hoek hebben hier het landbouwbedrijf uitgeoefend tot 1964. Sinds 1977 is Rheesteijn in bezit van de familie Van Hussen.

(L) Boerderij P. de Koning - Essendijk 7a (Alleen 21/06 open)
Een nieuw bedrijf voor deze familie die eerst de boerderij aan het eind van de Veerweg bij de golfbaan bewoonden en daar hun bedrijf uitoefenden. Het bedrijf aan de Veerweg 4 is ruim drie eeuwen in bezit van de familie de Koning geweest en is "buitendijks" gelegen. Gedeeltelijk werd later ook geboerd op het opgespoten land van de Nieuwe Polder, thans in gebruik als golfbaan. Op de nieuwe locatie aan de Essendijk wordt akkerbouw uitgeoefend met een gangbare regionaal bouwplan - vaak wordt ook samengewerkt met schoonzoon/zwager de Klerk (Essenijk 9a).

(M) De Vossenburg - Korteweg 4 (OPEN voor huisverkoop en seizoensproducten)
In 1911 werd de eerste steen gelegd door Cornelia van Luijk en gingen Naboth Cornelis van Luijk en Geertje Nieuwenhuijzen hier boeren. Begin dertiger jaren is de schuur afgebrand en werd de huidige schuur gebouwd. In 1933 werd de boerderij betrokken door Johannes Jacob Barendregt van hoeve Portland. In 1970 kwam Piet Vos op de boerderij, momenteel boeren zoon Adjan en zijn vrouw Branka hier. Naast speciale gewassen (groene asperges) en akkerbouw is er een paardenpension gevestigd en worden er schapen gefokt en drijft de familie een zelfbedieningswinkel met verse producten..

(N) Johanna Hoeve - Oudeweg 4 (NIET open voor publiek)
Hier woonde in 1800 Klaas Cornelis de Koning, gehuwd met Teuntje Bakker. Diverse geslachten zoals Dekker, de Koning, Uiterlinde en Vermaat zijn eigenaar van deze mooie hoeve geweest. De laatste 100 jaar is de boerderij bewoond door de familie van der Linden. Momenteel oefent Ary van der Linden hier met zijn zoons het landbouwbedrijf uit en wordt de boerderij bewoond door Willem-Arie en zijn gezin, die tevens samen met zijn broer Abco een bloemengroothandel heeft.

(O) Hoeve "'t Buytenlandt" - Oudeweg 1
Deze boerderij is gebouwd rond 1920 door de gebroeders Frans en Petrus Heezen. In 1983 werd de boerderij verkocht aan de familie Warnaar. Naast als woning, is de boerderij thans in gebruik als atelier met een goud- en zilversmederij welke deze dag geopend zal zijn. Rondom zijn tuinen en erfbeplanting aangelegd, hoogstamfruitbomen geplant en zijn de "eeuwenoude" hoogstand fruitbomen en lei-peren weer in oude luister hersteld. De landschapstuin wordt verder aangeplant en momenteel ingericht met objecten waarna in de toekomst een beeldentuin zal ontstaan.

(P) Heuvelsteijn - Lageweg 3 (NIET open voor publiek)
Een boerderij die in de 17e eeuw eigendom was van de heer van Rhoon en Pendrecht. Deze heeft het vervolgens verkocht aan het geslacht Kranenburg, waarna het in 1816 door verkoop in eigendom is gekomen van de familie de Koning. In 1905 is de hoeve afgebrand en in 1906 wederom opgebouwd.
Jacob van der Vorm koopt het in 1930 om er te gaan tuinen. In 1944 tijdens een storm stort de schuur in, mede door de inundatie ( militaire inundatie = waterpeil zo kiezen dat gebied niet begaanbaar en niet bevaarbaar is). In 1945 werd de stee herbouwd in de huidige vorm en wordt thans bewoond door de Fam. van der Vorm

(Q) Boerderij Edenhoeve - Rijsdijk 104 (NIET open voor publiek)
Deze boerderij was in de 17e eeuw eigendom van Hubrecht van der Meer te Rotterdam. Vervolgens waren de geslachten Barendregt, van Gent Niemantsverdriet en Dekker eigenaar. In 1852 werd Jan Kleinjan Floriszn eigenaar. In 1867 brandde deze hoeve, bewoond door zoon Otto Kleinjan, af. Hij bouwde een nieuwe boerderij, die in het bezit kwam van de familie den Hollander. Na het overlijden van de laatste eigenaar, fruitteler in ruste J. den Hollander, is de boerderij aangekocht door de Familie Heezen. Deze voerden een grondige restauratie en renovatie uit en zijn daarna de hoeve gaan bewonen

(Q2) Hoeve "Noordburg" - Nieuweweg 7
Deze hoeve is gelegen in het buitenland van Rhoon aan het riviertje de Koedood. Het is een boerderij van het "langgeveltype" met als bijzonderheid dat het woonhuis richting de Koedood ligt. Het was op een terp gebouwd - aan het water liggen heeft namelijk voordelen voor aan- en afvoer, maar bij hoog water was de ligging op een terp handiger.
In 1966 werd de boerderij eigendom van Nelis Boer die er in de loop der jaren samen met zoon Klaas Jan Boer het landbouwbedrijf uitoefende. In verband met de aanleg van de Rhoonse Baan en de ontwikkeling van de Vinexwijk Portland is het boerenbedrijf met Klaas-Jan begin de 20ste eeuw uitgeweken naar Zeeland. De boerderij is toen overgegaan naar de familie Vrijhof die er een fokkerij voor Welsh Stud pony's is begonnen genoemd de "High Flown Stud". Daarnaast zijn er allerlei activiteiten en is de boerderij ook doordeweeks geopend. Zie voor meer info de website www.highflownstud.nl .

(R) Boerderij Teunishof - Rijsdijk 109 (NIET open voor publiek)
De boerderij werd begin 1800 bewoond door Jacob Lems gehuwd met Elisabeth de Koning. In 1892 is Jan den Hollander eigenaar, die de boerderij verhuurde aan Teunis van Holst. In 1894 brandde de boerderij af en werd een nieuwe boerderij gebouwd door Leendert Groeneveld Floriszn.
Teunis Groeneveld woonde hier tot 1994, toen werd de boerderij gekocht door de familie Jansen, die de boerderij de naam "Teunishof" gaf. Inmiddels zijn er nieuwe eigenaars in getrokken die het monument verder hebben opgeknapt en onderhouden.

(S) Boerderij Fam. 't Gilde - Rijsdijk 105 (NIET open voor publiek)
Begin vorige eeuw is deze stee gebouwd in opdracht van Rosmalen (1910), waarna er in de volgende generatie drie broers op hebben gewoond met kleinschalige tuinbouw (aardbeien) en wat vee. De boerderij is als zodanig niet meer in gebruik maar dient sinds 2001 als woning met kantoor aan huis. De huidige eigenaars, Familie 't Gilde, heeft een voorliefde voor de historie van de landbouw.

(T) Boerderij De Buytenhof - Rijsdijk 98 (Boerderijwinkel met vastgestelde openingstijden)
Op deze boerderij boerde in de 17e eeuw Leendert Pleunen Groenenboom. Vervolgens woonden hier vele bekende geslachten zoals Coorneef, den Hollander, Fortuin den Hollander en van den Hoek. In 1911 werd de oude woning afgebroken en een nieuwe hoeve gebouwd. In 1965 brandde de schuur af en thans wordt de hoeve bewoond door de familie Visser. Deze hebben het fruitteelt- en akkerbouwbedrijf getransformeerd tot een zorgboerderij met diverse teelten en activiteiten waaronder een winkel en theeschenkerij. In dit multifunctionele landbouwbedrijf vindt inmiddels ook de volgende generatie weer emplooi en is de voortzetting van het familiebedijf verzekerd.

(U) Boerderij Oosthoek - Rijsdijk 101
Deze boerderij werd in 1852 gebouwd door Adriaantje Blijdorp, weduwe van Ary Groenenboom. In 1898 werd de stee gekocht door Leendert Oosthoek. Het geslacht Oosthoek heeft hier dus ruim 100 jaar gewoond. Inmiddels is de boerderij verkocht en ingrijpend gerenoveerd met behoud van veel oude details door de Fam. Geeve, die er nu al een paar jaar wonen. Zoon Ron is er een eigen bedrijf begonnen en vervaardigt onder de naam G-living allerhande meubels voor het binnen- en buitenleven.

(V) Landbouwbedrijf Henk van der Linden - Oudeweg 2 (OPEN voor huisverkoop)
Een boerderij met huisverkoop van groenten- en akkerbouwproducten. Bedrijf heeft ook een groot deel van zijn land in de Kijvelanden te Poortugaal. Er worden groenten geteeld maar ook speciale gewassen zoals suikermaïs en pompoenen.

(W) Boerderij van Hilten - Achterdijk 4 (NIET open voor publiek)
Deze plaats werd al in 1500 bewoond door het geslacht De Wercker. Vervolgens kwam het in het bezit van De Raadt en in 1784 werd het verkocht aan Bastiaan Fonkert van Veldzicht (Boerderij op het dorp Rijsdijk van thans Sieger Greveling). De boerderij in zijn huidige vorm werd gebouwd in 1798, getuige de muurankers aan de wegzijde. Vanaf 1908 is deze hoeve in het eigendom van de Familie van Hilten uit Charlois overgegaan waarvan nog steeds nazaten op het bedrijf wonen en werken. Het is een traditioneel veebedrijf, hetgeen betekent dat de koeien "op stal" staan en daar ook gemolken worden in een zuid-hollandse grupstal. Naast jongvee staan er ook stieren op stal van bijzondere oud-hollandse rassen zoals een "lakenvelder" en een "witrik". De laatste jaren wordt er in ook een fouragebedrijf (handsel en verkoop veevoeders) uitgeoefend. De boerderij staat op de nominatie om gesloopt te worden waarna er woningen op zullen worden ontwikkeld.

(Z) Boerderij de Hooge Stee - Rijsdijk 95 (Alleen 21/06 open)
Dit is een al vroeg bewoonde plaats. Oorspronkelijk liep de weg aan de andere kant van de boerderij in het dijktalud. In 1848 nam Ary de Koning Aryszoon de boerderij over van het geslacht Dekker.
De familie de Koning boerde hier tot ver in de 20e eeuw. In 1965 werd Pieter Bos eigenaar van de Hoeve, opgevolgd door Piet Bos jr. die hier sinds een aantal jaren samen met zijn vrouw Marjenne een manege heeft gevestigd. Deze manege is open om te bezoeken en tevens zal er een aanspanning van De Hooge Stee door de polders rijden om mensen mee te nemen voor een ritje.


Hop-on , Hop-off gratis busvervoer

Gedurende de dag zal er een gratis pendelbus (de grote gele Amerikaanse schoolbus "Drive to Connect") rijden waar u kunt op- en afstappen. Hop-on , hop-off wanneer hij langskomt. Elke heel uur vertrekt deze vanaf Grand Café Restaurant Abel (bij de jachthaven) om vandaar een rondje door de polders te rijden. Via o.a. Essendijk, Schenkeldijk (Klein-Profijt ern Eendenkooi), retour Essendijk, Korteweg, Veerweg, de Golfbaan, Veerweg, Blindeweg richting Koedood (Portland/Carnisselande), terug via Essendijk, Vossenburg, Oudeweg, Rijsdijk, Buytenhof, De Noordbrug, Rijsdijk, Omloopseweg en Essendijk weer naar startpunt Abel.