Er liggen plannen om in het kader van de PKB (eerst ter compensatie van de Tweede Maasvlakte, later ter verbetering van de leefbaarheid van de regio Rotterdam als  "dubbeldoelstelling") een gebied van ruim 600 ha op het eiland Midden-IJsselmonde om te vormen en opnieuw in te richten. Voor de inrichting zijn verschillende plannen, belanghebbenden en ideeën gelanceerd. De een wil het gebied onder water zetten, de ander ombouwen tot golfbaan, de derde wil ruige en natte natuur, de vierde bossen en recreatie - kortom van buiten wil iedereen meebeslissen over onze leefomgeving.

Er is echter nog een groepering, en dat zijn de huidige bewoners en gebruikers van de polders. Deze, en met hen een groot deel van de Albrandswaardse bevolking, vinden namelijk dat de polders zoals ze thans zijn uitstekend voldoen als natuur- en recreatiegebied. Na de eerste plannen zijn er 5000 handtekeningen opgehaald en is het Platform Polders Albrandswaard ontstaan. Samen met bewoners, de agrariërs in het gebied, belangengroeperingen zoals Carnisse Grienden en werkgroep Kijvelanden en de politiek is de Albrandwaardse Variant als plan ontwikkeld - een plan met een groot draagvlak waarbij de meeste belangen van de huidige bewoners en gebruikers gerespecteerd worden. Die variant is echter niet meer in beeld. 

Gewasbord uien

Er is nóg een alternatief bedacht dat relatief het goedkoopst is en met de minste inbreuk op het bestaande landschap en dat is de Boerenvariant. Dit houdt in de polders zoveel mogelijk laten zoals ze zijn, met hier en daar wat ruimte voor extra recreatie zoals wandel-, fiets- en ruiterpaden.

Waarbij de bezoekers uit de dorpen en de regio Groot Rotterdam kunnen ervaren en zien hoe door de seizoenen heen gewassen geteeld worden.

Naar deze variant is nooit serieus gekeken door de Provincie en uitvoerders die zich met enkele TBO's (= terrein beherende organisaties zoals Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap etc.) hebben vastgebeten in nieuwe natte natuur. Het onder water zetten van vruchtbare landbouwgrond heeft echter geleid tot hevige protesten onder de bevolking en belanghebbenden, waaruit de beweging "Red Polders Rhoon" is voortgekomen.

Dit zijn een aantal Polderkinderen die via een electronische petitie en een daaraan gekoppeld Burgerinitiatief strijden voor het behoud en een andere invulling van de plannen. Met daarbij een actieve rol van en behoud voor het commerciële agrarische bedrijf die in de laatste plannen zijn wegbestemd. Dit alternatief van de boeren en hun kinderen is opgesteld met gerenommeerde landschapsarchitecten en de vereniging nederlands cultuurlandschap. Met behoud van het cultuurhistoriche karakter van de streek de polders zo inrichten dat aan de recreatieve- en natuurdoelstellingen kan worden voldaan door naast de commerciële landbouw aan agrarisch natuurbeheer te doen hetgeen de biodiversiteit verhoogt. Met akker- en plukranden, plasdras sloten, hagen en heggen, hoogstamfruitboomgaarden, wandel-, fiets-, struin-, en ruiterpaden, kruiden- en bloemenakkers etc. naast het bestaande boerenbedrijf een invulling die tot in lengte van jaren te beheren is tegen een fractie van de eerder gedane voorstellen. 

Dit Boerenplan, overigens betaald door de boeren, is in hun opdracht uitgewerkt door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) en getoetst en doorgerekend door het onafhankelijke Louis Bolk Instituut. In de laatste jaren hebben in opdracht van het rijk zowel adviseur Cees Veerman alsmede drie kwartiermakers dit plan als uitgangsbasis genomen voor de verdere invulling met een Gebiedscoöperatie.

Wat willen we laten zien?

Hamburgers groeien nu eenmaal niet in een diepvriesvak en patat niet in een puntzak - appels groeien niet in blik en melk ontstaat niet in een pak.

Landwerk en handwerk bij van Herk

Met alle bewoners, betrokkenen en belanghebbenden de mensen een blik geven "in de keuken" van de polders door gedurende één dag de boerderijen en landerijen open te stellen voor het publiek.

Zodat de mensen kunnen ervaren wat er achter de schermen gebeurt om de polder te laten zijn wat het nu is.

Dit is in een notedop wat we deze dag willen laten zien. De polder tonen in al zijn schoonheid en wat er allemaal leeft en beweegt in de polders waarbij we ook de waterhuishouding, het wildbeheer en de eventuele alternatieven willen tonen aan de bezoekers.